A “NYERJ ÉS ALKOSS!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A ”NYERJ ÉS ALKOSS!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 4.; Cégjegyzékszám: 01-09-717667; Adószám: 26140601-2-44); a továbbiakban: Szervező).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: 01 09 997245, adószám 24239482-2-41; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.13 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, a Játékra való utalással ellátott kupakkal rendelkező, a 3. pontban meghatározott 0,5 literes kiszerelésű, bármilyen ízesítésű Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7up vagy Lipton Ice Tea terméket (a továbbiakban: Termék),

2.1.2. elektronikusan regisztrál a jatek.pepsi.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), amelynek során megadja teljes nevét, e-mail címét és egy általa választott jelszót, továbbá megjelöli, hogy nyertesség esetén a 6.1.2 pontban megjelölt heti nyeremények közül melyiket szeretné megnyerni (amely választás a Játék folyamán nem módosítható),

2.1.3. feltölti a Weboldalon található promóciós felületre a megvásárolt Termék kupakjában található 8 vagy 10 karakterből - számokból és betűkből - álló promóciós kódot (a továbbiakban: Kód); és

2.1.4. és a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a Játékszabályzat 1. sz. mellékletében írtak szerinti kezeléséhez.

(a továbbiakban együtt: Pályázat)

2.2 Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt kizárólag egy aktív regisztrációval jogosult részt venni a Játékban, azonban a regisztrációját követően korlátlan számú Pályázatot jogosult feltölteni a Weboldalra. Egy Kódot csak egyszer lehet érvényesen feltölteni a Weboldalra. Amennyiben ugyanazt a Kódot többször töltik fel, úgy Szervező az első beküldött Kódot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött azonos Kódokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de Kódot nem tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.3 A Pályázat feltöltésének státuszáról minden Játékos az oldalon kap visszaigazolást. A feltöltött Kódokat a Játékos belépés után ellenőrizheti.

2.4 A Játékos köteles a feltöltött Kódot tartalmazó kupakot a Játék teljes időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 2 (kettő) hónapon keresztül sértetlenül és jól olvasható állapotban megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére 7.1 pontban írtak szerint beküldeni vagy bemutatni. A Szervező kizárólag azokat a kupakokat fogadja el a Játékban, amelyeken a Kód teljesen olvashatóan látszik.

2.5 Szervező a heti és havi nyeremények átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes Játékos által beküldött kupakon található Kódot. Ha a kupakon található Kód nem egyezik a beküldött Kóddal, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok, Kódok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból A Játékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódot tartalmazó kupak, valamint az ahhoz tartozó termék tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

2.6 A Játékos a Weboldalra történő belépést követően saját profiloldalán megtekintheti a már feltöltött Pályázatait (Kódjait) és kiválasztott nyereményeit, valamint módosíthatja, törölheti stb. a megadott személyes adatait.

2.7 A Játékosok a regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.8 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

  A regisztráció törlésével a Játékos minden adata helyreállíthatatlan módon törlésre kerül. A törölt adatok körébe tartoznak a regisztráció törlése előtt feltöltött kódok is. A Játék időtartama alatt minden Kód kizárólag egyszer használható fel, így adattörlés után a korábban a Játékos által feltöltött Kódok érvénytelenné válnak.

2.9 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.10 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.11 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.

2.12 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Szentkirályi Magyarország Kft., valamint a Játék szervezésében, lebonyolításában részt vevő egyéb 3. személyek és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.13 A Játékból, valamint a Szervező jövőbeli promóciós játékaiból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított kupakkal, nem létező Kóddal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított kupakot, nem létező Kódot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

  A Játékban részt vesz a Szervező által forgalmazott, bármely Magyarországon található kiskereskedelmi elárusító egységben vagy magánszemélyeket kiszolgáló online webáruházban, kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, promóciós kupakkal ellátott alábbi Termékek:

 • Pepsi és Pepsi Max 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • Pepsi Lime és Pepsi Mango 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • Mirinda 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • 7UP,7UP Free és 7UP Zero 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • Mountain Dew 0,5L-es PET palackos üdítőitalok
 • Lipton 0,5L-es PET palackos üdítőitalok

  bármilyen ízesítésben.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1 A Játék 2023. június 1. óra 00 óra 01 perctől 2023. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig tart.

4.2 A Játék a következő játékhetekre oszlik és az egyes játékhetekre vonatkozóan a következő sorsolási időpontokat határozta meg a Szervező:

 • 1. játékhét: 2023. június 1. - június 4.heti sorsolás időpontja: 2023. június 6.
 • 2. játékhét: 2023. június 5. - június 11.heti sorsolás időpontja: 2023. június 13.
 • 3. játékhét: 2023. június 12. - június 18.heti sorsolás időpontja: 2023. június 20.
 • 4. játékhét: 2023. június 19. - június 25. heti sorsolás időpontja: 2023. június 27.
 • 5. játékhét: 2023. június 26. - július 2.heti sorsolás időpontja: 2023. július 4.
 • 6. játékhét: 2023. július 3. - július 9.heti sorsolás időpontja: 2023. július 11.
 • 7. játékhét: 2023. július 10. - július 16.heti sorsolás időpontja: 2023. július 18.
 • 8. játékhét: 2023. július 17. - július 23.heti sorsolás időpontja: 2023. július 25.
 • 9. játékhét: 2023. július 24. - július 30.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 1.
 • 10. játékhét: 2023. július 31. - augusztus 6.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 8.
 • 11. játékhét: 2023. augusztus 7. - augusztus 13.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 15.
 • 12. játékhét: 2023. augusztus 14. - augusztus 20.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 22.
 • 13. játékhét: 2023. augusztus 21. - augusztus 27.heti sorsolás időpontja: 2023. augusztus 29.
 • 14. játékhét: 2023. augusztus 28. - augusztus 31.heti sorsolás időpontja: 2023. szeptember 5.

4.3 Szervező a Játék során a következő játékhónapokra vonatkozóan tart havi sorsolást:

 • 1. játékhónap: 2023. június 1. - június 30.havi sorsolás időpontja: 2023. július 4.
 • 2. játékhónap: 2023. július 1. - július 31.havi sorsolás időpontja: 2023. augusztus 1.
 • 3. játékhónap: 2023. augusztus 1. - augusztus 31. havi sorsolás időpontja: 2023. szeptember 5.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1 NAPI SORSOLÁSOK

5.1.1 Szervező a Játék időtartama alatt minden játéknap (az első játéknap: 2023. június 1.; az utolsó játéknap: 2023. augusztus 31.) vonatkozásában az adott játéknapot magában foglaló játékhéthez tartozó (a 4.2 pontban meghatározott) heti sorsolási napon 10 óra 00 perckor az adott játéknapon beérkezett összes érvényes Pályázat közül a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 12 (tizenkettő) fő napi nyertes Játékost sorsol ki (a Játék teljes időtartama alatt a 92 játéknap tekintetében összesen 1104 (ezeregyszáznégy) fő nyertes Játékost). A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye. Az adott játékhéthez tartozó heti sorsolási napon először a játékhéthez tartozó első játéknapra vonatkozóan történik a napi sorsolás, majd sorban az egymást követő játéknapok vonatkozásában, végül az adott játékhétre vonatkozó heti sorsolás történik az 5.2.1 pontban meghatározottak szerint.

5.1.2 Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely napi sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata semmilyen más napi sorsoláson nem vesz részt, azonban az adott játéknaphoz tartozó heti és havi sorsoláson részt vesz. Amennyiben a Játékos további napi sorsolásokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázato(ka)t szükséges beküldenie.

5.1.3 Szervező minden egyes napi sorsoláson (vagyis minden játéknap vonatkozásában) 2 (kettő) fő tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a napi nyereményre a 7.1 pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény átadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény nem kerül kiosztásra.

5.2 Heti sorsolások

5.2.1 Szervező a Játék időtartama alatt minden játékhét vonatkozásában a 4.2 pontban meghatározott heti sorsolási napon 11 óra 00 perckor az adott játékhéten beküldött összes érvényes Pályázat közül a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 3 (három) fő heti nyertes Játékost sorsol ki, minden a 6.1.2 pont szerinti heti nyeremény vonatkozásában 1 (egy) főt (a Játék teljes időtartama alatt a 14 játékhét és három féle heti nyeremény vonatkozásában összesen 42 (negyvenkettő) fő nyertes Játékost). A heti sorsolás alkalmával az adott játékhét vonatkozásában először a 6.1.2 pont a) pontjában, majd a 6.1.2 pont b) pontjában, végül a 6.1.2 pont c) pontjában meghatározott heti nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye.

5.2.2 Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely heti sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata semmilyen más heti sorsoláson, illetve adott heti sorsoláson a Játékos által nem megjelölt 6.1.2 pont szerinti nyeremény sorsolásán nem vesz részt, azonban az adott játékhéthez tartozó havi sorsoláson részt vesz. Amennyiben a Játékos további heti sorsoláson is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázato(ka)t szükséges beküldenie.

5.2.3 Szervező minden egyes heti sorsoláson 9 (kilenc) fő tartaléknyertest sorsol ki, minden 6.1.2 pont szerinti heti nyeremény vonatkozásában 3 (három) főt az 5.2.1 pontban foglaltaknak megfelelően. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott heti nyereményre a 7.1 és 7.3 pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a heti nyereményt a 7.3 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény átadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény nem kerül kiosztásra.

5.3 Havi sorsolások

5.3.1 Szervező a Játék időtartama alatt a 3 játékhónap vonatkozásában a 4.3 pontban meghatározott havi sorsolási napon 12 óra 00 perckor az adott játékhónapban beküldött összes érvényes Pályázat közül a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) fő havi nyertes Játékost sorsol ki (a Játék teljes időtartama alatt összesen 3 (három) fő nyertest). A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye.

5.3.2 A Szervező minden egyes havi sorsoláson az adott játékhónap tekintetében 3 (három) fő tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a havi nyereményre a 7.1 és 7.4 pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a heti nyereményt a 7.4 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény átadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény nem kerül kiosztásra.

6. NYEREMÉNYEK

6.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban együtt: Nyeremény):

6.1.1 Napi nyeremények

  Minden egyes játéknap vonatkozásában összesen 12 (tizenkettő) darab (a Játék teljes időtartama alatt a 92 játéknap tekintetében összesen 1104 (ezeregyszáznégy) darab)

  Egyenként 10 000 (tízezer) forint értékű eMAG utalvány.

  Az eMAG utalvány felhasználási feltételei a https://www.emag.hu/help/vasarlasi-utalvany/ weboldalon érhetőek el.

  Szervező a https://www.emag.hu weboldal, illetve az eMAG.hu Applikáció működéséért semmilyen felelősséget nem vállal.

6.1.2 Heti nyeremények

  Minden egyes játékhétre vonatkozóan összesen 3 (három) darab heti nyeremény, minden egyes alábbiakban meghatározott nyereményből 1 (egy) darab (a Játék teljes időtartama alatt minden egyes heti nyereményből összesen 14 (tizennégy) darab a 14 játékhét tekintetében összesen 42 (negyvenkettő) darab) heti nyeremény

a) Apple iPad Pencillel (Apple iPad 10,9" 64GB és 1. generációs Apple Pencil) (értéke bruttó 259 990 HUF és 55 990 HUF)

b) JBL Partybox 710 hangszóró (értéke bruttó: 290 000 HUF)

c) DJI Mini 3 Pro drón (értéke bruttó: 349 990 HUF)

6.1.3 Havi nyeremények

  A Játék teljes időtartama alatt egy játékhónapra vonatkozóan 1 (egy) darab (a Játék teljes időtartama alatt összesen 3 (három) darab) havi nyeremény:

  elektromos Vespa Elettrica L1 robogó és Pepsi branded Vespa crash helmet bukósisak (értéke bruttó: 2 800 955 HUF)

6.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt 1 (egy) Pályázattal (Kóddal) legfeljebb 1 (egy) napi, 1 (egy) heti és 1 (egy) havi Nyereményre lehet jogosult. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú napi, heti és havi Nyereményre jogosult, de minden nyeremény esetében külön, érvényes Pályázattal kell rendelkeznie.

6.3 A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre, más nyereménytárgyra át nem válthatók.

6.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt - a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett - a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1 Szervező a heti és havi nyertes Játékosokat legkésőbb az adott sorsolást követő 48 (negyvennyolc) órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen, majd visszajelzés hiányában, további 48 (negyvennyolc) órán belül ismételten (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos legkésőbb a második Értesítést követő 48 (negyvennyolc) órán belül köteles visszaigazolni az Értesítést a pepsi.nyeremenyjatek@besocial.hu e-mail címen és megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, telefonszámát és magyarországi kézbesítési címét (heti és havi Nyeremények nyertesei esetében). Heti és havi Nyeremények esetében a nyertes Játékos köteles továbbá a nyertes Kódot tartalmazó kupakot futárszolgálattal vagy postai úton - ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben - a következő címre beküldeni: Be Social Kft., Budapest, Seregély u. 5, 1037. (a futárszolgálat költsége vagy a postaköltség a Játékost terheli). A kupak személyesen is bemutatható az említett címen, előzetes egyeztetés után, hétfőtől-csütörtökig 9:00-17:00 óra között. A nyertes kupak beérkezésének vagy bemutatásának határideje: az Értesítés napját követő 10 (tíz) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

7.2 A napi Nyereményeket a Lebonyolító elektronikus úton küldi el a nyertes Játékos regisztráció során megadott e-mail címére a sorsolást követő 5 naptári napon belül. A napi nyeremények esetében nem történik előzetes értesítés, így azokat nem is kell visszaigazolni.

7.3 A heti Nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertes Játékosnak a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7.4 A havi Nyeremények a Szervezővel előre egyeztetett időpontban és helyen személyesen, Budapesten, átadási esemény keretei között kerülnek átadásra. Amennyiben a nyertes Játékos az átadáson személyesen nem tud megjelenni, kérjük, ezt a 7.1 pont szerinti visszaigazolásban jelezze a Nyeremény átadásának lebonyolítása érdekében. A Nyeremény átvételére az Értesítésnek a Játékos általi visszaigazolásától számított 60 napon belül van lehetőség. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7.5 A heti és a havi Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden, legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű, és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

7.6 Szervező a Nyereményeket és a nyertes Játékosokat a Weboldalon közzéteszi, a sorsolást követő 72 órán belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok rövidített neve (vezetéknév monogramja és keresztnév) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. Amennyiben a nyertes nem igazolja vissza időben a nyereményét, és szükséges tartaléknyertest kiértesíteni, abban az esetben a nyertesek között jelezzük, hogy a tartaléknyertes értesítése folyamatban van.

7.7 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatával összefüggésben (a regisztráció vagy az Értesítés visszaigazolása során) megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

8. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

  A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (így a havi Nyeremény átadási eseményre történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

  A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el, továbbá a pepsi.nyeremenyjatek@besocial.hu e-mail címen.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének - Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2 Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

10.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

10.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

10.5 Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.7 A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzem zavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

10.8 A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

10.9 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

10.10 A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

10.11 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2023. június 1.

Magyarüdítő Forgalmazó Kft.
Szervező