Mechanizmus

hagyd, hogy az íz vezessen
és nyerj 1000 Ft értékű kfc online kupont

Vásárolj sárga promóciós kupakkal ellátott 0,5L-es kiszerelésű Pepsi, 7UP, Mirinda, Mountain Dew terméket, töltsd fel a kupak alatt található kódot a jatek.pepsi.hu oldalra és nyerj minden 5. feltöltés után 1000 Ft értékű KFC online kupont.

A promóció időtartama: 2022.07.01.-2022.09.30.

A KFC kupon csak online rendelésekre vonatkozik!
A kuponkód egy KFC.hu-n vagy KFC Appon leadott rendelés értékét csökkenti 1000 forinttal, az érvényesítés után. A kód egyedi és nem névre szóló, felhasználható egyszeri alkalommal 2022.10.31-ig. A kuponkód készpénzre nem váltható és a minimális rendelési összeget nem csökkenti. Kiszállítási területek, felhasználási feltételek és az éttermeink nyitva tartása: KFC.hu

Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Magyarüdítő Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság „Minden 5. feltöltés nyer!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK

JÁTÉKSZABÁLYZATA

2022. július 01. - szeptember 30.

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az Adamsky By Positive Kft. (Cg: 01-09-939522; székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.) mint lebonyolító (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

A Pepsi, 7UP, Mirinda, Mountain Dew termékek magyarországi forgalmazója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Magyarüdítő Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-304045; székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. INFO PARK „C” épület 5. emelet) (a továbbiakban: „Szervező”). A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás és az adatfeldolgozási feladatok összessége körében teljes körűen eljár.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.12. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban:

Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

 • bármely magyarországi, a promócióban résztvevő termékeket forgalmazó üzletben egy vásárlás alkalmával legalább 1 db promóciós kupakkal ellátott 0,5L-es terméket vásárol a 2.2. pontban részletezettek szerinti termékekből (a továbbiakban: „Termékek”), majd
 • elektronikusan pályázik a pepsi.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amelynek során megadja vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét, és feltölti a Termékek kupakja aljában található 8 jegyű kódot (például 1234657X), és a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és az 1. sz. mellékletet képező adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) leírt valamennyi feltételt, és hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). A “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a Pályázat adatait és annak pontos időpontját.

 • A Játékban a következő, promóciós kupakkal ellátott Termékek vesznek részt:

 • 0,5L PET 7UP
 • 0,5L PET 7UP Free
 • 0,5L PET Mirinda
 • 0,5L PET Pepsi Cola
 • 0,5L PET Pepsi Lime
 • 0,5L PET Pepsi Mango
 • 0,5L PET Pepsi Max
 • 0,5L PET Pepsi Ananász-Menta
 • 0,5L PET Mountain Dew

 • Adott kód kizárólag egyszer kerülhet érvényesen feltöltésre. Amennyiben adott kód többször kerül feltöltésre, úgy Lebonyolító az első érvényesen beküldött Pályázatot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött, ezen adatokat tartalmazó Pályázatokat a Játék szempontjából nem veszi A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A kis-és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

 • A Játékosok a Pályázat során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő vagy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem

 • A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

 • Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a

Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 • Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.

 • A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító és a Szentkirályi Magyarország Kft. munkavállalói, valamint a Szervező és a Lebonyolító azon alvállalkozói, tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai, akik a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vesznek, valamint mindezen személyek 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek például, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve nem valós kóddal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak

 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót, és azt elfogadja.

 • Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a Játékban (a továbbiakban) nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játék 2022. július 01. nap 0 óra 00 perctől 2022. szeptember 30. nap 23 óra 59 percig tart.

3.2. Az Ajándékkuponok beváltásának határideje: 2022. október 31.

 1. A JÁTÉK MENETE, NYEREMÉNYEK
  • AJÁNDÉKKUPON: 1 000 Ft értékű KFC online ajándékkupon.

Minden 5. Játékos, aki a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot tölt fel, 1 000,-Ft értékű KFC online ajándékkuponra jogosult. Ajándékkuponra kizárólag abban az esetben jogosult a Játékos, amennyiben Pályázatát a 3.1. pontban rögzített időtartam alatt tölti fel, valamint feltöltésével a Játék kezdetétől, illetve a megelőző nyertes Játékos Pályázatának feltöltésétől számítva sorrendben az ötödik. Egy Játékos egy e-mail címről maximum 3 db 1 000 Ft értékű online KFC utalványra jogosult. Lebonyolító az ajándékkuponokat a nyertes Játékosok Pályázatban megadott e-mail címére küldi el. Lebonyolító az ajándékkuponra jogosult Játékos személyét a számítógépes szerver által beküldési időpontként rögzített időpont alapján határozza meg. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező annak a Játékosnak a Pályázatát tekinti hamarabb beérkezettnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben hamarabb dolgozza fel.

Amennyiben a Játékos a Játékból a jelen Játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette a soron következő feltöltéssel pályázó Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a soron következő feltöltéssel pályázó Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített valamely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette a soron következő feltöltéssel pályázó Játékos minősül nyertes Játékosnak.

 1. NYEREMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 • A nyertes Játékosok az ajándékkuponokat kizárólag a KFC.hu weboldalon, illetve a KFC Applikációban tudják beváltani. Az ajándékkuponok a leadott rendelések értékét csökkentik 1000 forinttal a weboldalon, illetve applikációban történő érvényesítést követően. A KFC kiszállítási területekről, felhasználási feltételekről és az éttermek nyitvatartásról tájékoztatás a www.KFC.hu weboldalon érhető el. Szervező a www.KFC.hu weboldal, illetve a KFC Applikáció működéséért semmilyen felelősséget nem vállal.

 • A nyeremények másik Játékosra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók és nem cserélhetők, a minimális rendelési értéket nem csökkentik.

 • Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

 • Egy Játékos a teljes Játék során maximum 3 (három) db ajándékkupon nyereményre

 • Nyeremények átadása: Lebonyolító az ajándékkuponokat a nyertes Játékosok Pályázatban megadott e-mail címére küldi meg a vásárlást követő 3 munkanapon belül.

 • Lebonyolító a nyertesek nevét a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve a Játék lebonyolításáról való tájékoztatás érdekében a Játék nyerteseként jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 • Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet megküldeni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem

 • Szervező/Lebonyolító a nyereményt akkor tekinti kézbesítettnek, ha az azt tartalmazó e-mail a Lebonyolító által működtetett levelezőszerverről a megadott e-mail címre elküldésre került. Lebonyolító nem vállal felelősséget a fogadó oldali szerver műszaki/technikai állapotáért, illetve a szerver beállításokért, beleértve a nyereményt tartalmazó levél esetleges levélszemétként történő mappázásáért.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb, a nyereménykuponok beváltásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. ajándékkupon értékét meghaladó vásárlás vételára, szállítási költség, stb.) a Játékost terhelik.

 1. PANASZBEJELENTÉS

A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések a pepsi@adamsky.hu e-mail címen tehetők meg.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése ), a nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Amennyiben a nyertes Játékos az ajándékkupont a 3.2. pontban rögzített beváltási határidőben nem használja fel, úgy Szervező vagy Lebonyolító felé semmilyen panasszal, követeléssel nem fordulhat.

 • A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 • Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 • Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Pályázat küldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 • A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak, mindezek a Lebonyolító felelősségi körébe A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 • A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar

 • A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését, megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2022. július 01.

Magyarüdítő Forgalmazó Kft.

Szervező

Adamsky By Positive Kft.

Lebonyolító

1. számú melléklet - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Ki kezeli az Ön adatait?

Magyarüdítő Forgalmazó Kft.

székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark, „C” épület 5. emelet levelezési cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület 5. emelet telefonszám: +36 1 467 1515

e-mail: jatek@szentkiralyi.hu

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalt érinti: www.jatek.pepsi.hu

Adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Nagy Norbert, LLM.

Székhelye: Infoszakértő Bt. 6500 Baja, Neumann J. utca 1/A Levelezési cím: Infoszakértő Bt. 6500 Baja, Neumann J. utca 1/A Telefonszám: +36 30 6324 077

Email: norbert.nagy@infoszakerto.hu

Adatfeldolgozók:

Adamsky By Positive Kft.

székhelye: 1062 Budapest Délibáb utca 29. levelezési cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29. e-mail: pepsi@adamsky.hu

AmRest Kft.

székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2 6. 3. ép. 2. em.

levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2 6. 3. ép. 2. em.

e-mail: receptionhu@amrest.eu

Sybell Informatika Kft.

székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206. levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206. e-mail: hello@sybell.hu

Mattoni 1873

székhely: Palmovka Open Park IV, Voctarova, 2497/18, 180 00 Praha 8 – Liben levelezési cím: Palmovka Open Park IV, Voctarova, 2497/18, 180 00 Praha 8 – Liben e-mail: info@mattoni.cz

 1. Milyen személyes adatot kezelünk?

 • név, e-mail cím

Az adatkezelés célja:

 • A nyereményjáték lebonyolítása során a nyereményjátékban részt vevő fogyasztók személyes adatainak begyűjtése, tárolása, rögzítése, feldolgozása és ezek segítségével
 • A nyeremények átadásának lebonyolítása (ezen belül a nyereményjátékban részt vevő személyek által rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, valamint a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése), valamint
 • Az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

A nyeremény átadásáig az ön adatát az Ön megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Azzal, hogy Ön elektronikusan pályázik, tevőleges magatartásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárul személyes adatainak célhoz kötötten történő kezeléséhez.

A nyeremény átadását követően: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

Az adatkezelési idő:

A nyeremény átadásáig hozzájárulását visszavonhatja, ám ilyen esetben a nyereményjátékban nem tud részt venni, valamint esetleges nyereményét nem tudja át venni.

A nyeremény átadása érdekében, illetve a nyeremény átadását követően:

 • a nyertesek nevét A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján további 8 (Nyolc) évig meg kell őriznünk.
 • A nem nyertes pályázók adatait, valamint a nyertes pályázók e-mail címét a nyereményjáték utolsó napját követő 90 (Kilencven) napon belül megsemmisítjük.

Adattovábbítás: személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba

 1. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 3.1.-3.8. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne

valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére: Elsősorban az adatfeldolgozó lebonyolító címén:

Adamsky By Positive Kft. email: pepsi@adamsky.hu

Postai cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29.

vagy közvetlenül az adatkezelő címén:

Magyarüdítő Forgalmazó Kft.

Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület 5. emelet e-mail: adatvedelem@szentkiralyi.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt

azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 2 (Kettő) héten belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 (Egy) hónappal meghosszabbítható, amiről még a 2 (Kettő) hetes ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt

nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

3.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során az adatokat közvetlenül Öntől gyűjti be az adatfeldolgozó, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel szükséges ellátni az előzetes adatkezelési tájékoztatót (lásd jelen előzetes adatkezelési tájékoztatót):

 • az adatkezelő és képviselőjének adatai
 • az adatvédelmi tisztviselő(k) adatai
 • az adatkezelés célja
 • az adatkezelés jogalapja
 • személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
 • külföldi adattovábbítás
 • az adattárolás időtartama
 • érintetti jogok
 • jogorvoslati lehetőségek
 • automatizált döntéshozatal

3.2. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

3.3. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával?
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

3.4. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

3.5. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

 • Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:
 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
 • Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
 • A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • vagy
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükség

3.6. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival )

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

3.7. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához

szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.8. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

 • Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Jogorvoslati lehetőségek

 • Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

 1. Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntést - ideértve a profilalkotást is – nem alkalmaz az adatkezelő.

6. Adatbiztonság

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.